Program Hrvatske stranke pravne države

Polazište djelovanja 

Hrvatska stranka pravne države polazište svoga djelovanja nalazi u čovjeku – slobodnom, obrazovanom i neovisnom pojedincu kao preduvjetu razvoja modernog demokratskog društva i jačanja pravne države.

Vladavina prava 

HSPD teži razvoju hrvatske kao parlamentarne i decentralizirane države sa razvijenom lokalnom samoupravom.

Stroga provedba načela diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, uključuje prije svega:

 • neovisnost i samostalnost hrvatskog sudstva,
 • stručnu profesionalnu i učinkovitu javnu upavu,
 • depolitizaciju dijela državne uprave /vojske i policije/,
 • osposobljenost djelatnika sudbenih tijela i državne uprave /osobito diplomacije/ za poslove iz njihove nadležnosti prema stručnim standardima europskih zemalja.

HSPD zalagat će se za temeljitu pravosudnu reformu koja će prije svega imati za cilj rješavanje nagomilanih starih predmeta po sudovima, koji uz priljev novih onemogućavaju ili otežavaju gospodarske i društveno-političke procese u Hrvatskoj te stvaranje brzog i efikasnog pravosuđa.

HSPD će inzistirati na dosljednom provođenju zakona u praksi te stvaranju uvjeta za donošenje zakona sa pravičnim i etičkim sadržajem. Nadalje, HSPD će u svom radu ustrajati na jednakoj primjeni zakona na sve građane, što znači da se nitko ne smije izuzeti od njegove primjene ako je došao u situaciju da se zakon treba na njega primijeniti.

Javna uprava, pored što bi trebala biti jeftin, efikasan i brz servis građana, nužno bi morala proći vodoravnu i okomitu decentralizaciju kako bi se upravni poslovi mogli obavljati na onoj razini koja ih može obaviti sa najvišim stupnjem kvalitete. Nezaobilazni element javne uprave kao i pravosuđa je informatizacija te neovisnost od politike i otpornost prema političkim pritiscima.

Svjesna činjenice da će vladavina prava u Hrvatskoj biti uspješno ostvarena i provedena samo ako je prihvati cjelokupna hrvatska javnost, HSPD će svoje djelovanje usmjeriti na stvaranje pretpostavki za njezino ostvarenje i borit će se protiv svih oblika autoritarnog ponašanja državne vlasti.

Inzistiranjem na većoj decentralizaciji, postigao bi se snažniji gospodarski razvoj te bogatije i pravednije društvo.

Iz navedenih razloga, HSPD se zalaže za:

 • ravnomjerniji regionalni razvoj, 
 • pravedniju raspodjelu poreznog novca /na način da cjelokupni prihod od poreza na dohodak pripada regionalnoj i lokalnoj samoupravi, a sav prihod od poreza na dobit središnjoj državnoj upravi/, 
 • promjenu izbornog zakona koji će omogućiti neposredan izbor lokalnih i regionalnih čelnika i snažnije sudjelovanje građana u upravljanju.

HSPD je na stajalištu da bi decentralizaciju Hrvatske bilo poželjno provesti na administrativno-teritorijalnoj podjeli državnog područja, prema područjima tradicionalnih ili povijesnih hrvatskih regija, s jačanjem položaja većih hrvatskih gradova kao regionalnih središta.

Razvijanje lokalne samouprave HSPD vidi isključivo na načelima Europske povelje o regionalnoj samoupravi čiji su nositelji općine i gradovi unutar pojedinih regija.

Pravedno društvo 

Podržavajući odrednicu pravednog društva jednakih šansi, HSPD će se zalagati za osiguranje minimalnih uvjeta koje Hrvatska mora osigurati kako bi se uspostavilo pravedno društvo za sve njene građane.

HSPD zauzima se za uspostavu socijalne ravnoteže kao pretpostavke skladnog društvenog razvitka.

Pravo na rad mora biti dostupno, a ne deklarativno pravo.

HSPD zalaže se za politiku zapošljavanja u kojoj svatko ima pravo na rad pod jednakim uvjetima, bez ikakve povlaštenosti i diskriminacije te pravična primanja koja osiguravaju pristojan život.

Nezaposlenost nije pojedinačni problem već društveni te ga kao takvo društvo treba i rješavati kroz dobre gospodarske programe.

HSPD će u svom djelovanju inzistirati da se za iste mirovinske uvjete osiguraju iste visine mirovina koje osiguravaju dostojanstvenu starost.

Za HSPD je neprihvatljiva situacija u kojoj se visina invalidnina ili invalidskih mirovina određuje prema porijeklu invaliditeta, a ne prema njegovu stupnju i osnovnim potrebama koje iz toga proizlaze.

Svi invalidi, bez obzira na izvor invalidnosti /povreda na radu, prometna nesreća, urođena invalidnost, posljedica bolesti, ratna invalidnost i si./ moraju imati jednak iznos financijske potpore od države, a koji se određuje temeljem stupnja invalidnosti. HSPD zalagat će se za humanu politiku u zdravstvu kojom će se poštivati pravo čovjeka na zdravlje te ostvariti jednakost i solidarnost.

Hrvatsko društvo mora imati besplatnu zajamčenu zdravstvenu zaštitu, a tek dopunski zahtjevi trebaju biti plaćeni posebnom participacijom.

Na tom stajalištu, HSPD smatra da država mora osigurati primarnu i preventivnu zdravstvenu skrb te hitnu medicinsku pomoć za sve građane, dok je posebnu zdravstvenu skrb potrebno osigurati kroz slojevite modele zdravstvenog osiguranje i oblike javno-privatnog partnerstva u razvijanju zdravstvene infrastrukture i usluga.

Takav novi model zdravstvene politike osigurava autonomne prihode u zdravstvu, omogućava dotok privatnog kapitala te na taj način daje priliku za oporavak socijalnog zdravstva i dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite svim građanima.

HSPD potiče sve oblike formalnog i neformalnog obrazovanja, od početnog osnovnoškolskog, preko srednjoškolskog do sveučilišnog, bez obzira na životnu dob.

HSPD je na stajalištu da je loša kvaliteta obrazovanja jedan od bitnih uzroka trajnog zaostajanja neke regije i povećanja neujednačenih prilika za kasniji uspjeh. U tom smislu obrazovanje je za Hrvatsku i strategija gospodarskog rasta.

Pristup jednako kvalitetnom obrazovanju na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini nužna je i nezaobilazna pretpostavka u osiguranju ujednačenih startnih pozicija za sve.

HSPD je mišljenja de se na nivou države mora postići konsenzus oko osiguranja prava svakog učenika na besplatne udžbenike, učenički prijevoz i sl., a ne da to bude privilegija razvijenih i bogatih gradova i općina.

U području visokog obrazovanja i znanosti nužno je uspostaviti mrežu visokoškolskih institucija koje će pokrivati cijelu zemlju. Na taj način se prilike za visoko obrazovanje i pristup tim institucijama omogućava većem dijelu mlade populacije.

Kako taj proces ne bi rezultirao rušenjem kvalitete i standarda u visokom obrazovanju, nužno je uspostaviti jedinstveni sustav za unapređenje kvalitete, odnosno certificiranje visokoškolskih programa po jedinstvenom kriteriju za cijelu zemlju.

HSPD će u svom djelovanju inzistirati da se prilikom uspostavljanja mreža srednjih i visokoškolskih ustanova prethodno utvrde kadrovske potrebe gospodarstva na određenom području kako se ne bi proizvodili suficitarni kadrovi koji će nakon završenog obrazovanja povećavati statistiku nezaposlenih i biti na teret društvenoj zajednici.

HSPD je na stajalištu da stipendijama i posebno povoljnim kreditima treba stimulirati obrazovanje deficitarnih zanimanja.

Kao najveću opasnost od narušavanja temeljnih vrijednosti društvenih odnosa, HSPD vidi korupciju – koja zaoštrava i povećava društvene razlike, sputava razvoj poduzetničke klime i političke kulture, rastače moral, kulturu i tradiciju.

Iz navedenih razloga, korupcija se mora ozbiljno etički vrednovati, stalno politički prosuđivati te protiv nje odgovorno društveno djelovati.

Temeljna polazišta u borbi proti korupcije, HSPD vidi u slijedećim aktivnostima:

 • korumpirane prokazati i sankcionirati, 
 • nekorumpiranima ukazati poštovanje, 
 • ojačati profesionalnu etiku, 
 • državnoj i lokalnoj upravi, malom i srednjem poduzetništvu te gospodarstvu jamčiti nesmetan razvoj, 
 • građanima osigurati odgovornu javnu upravu u službi građana, 
 • lokalnoj i državnoj vlasti vratiti povjerenje građana, 
 • odgovorno i u kontinuitetu planirati i provoditi mjere preventivnog suzbijanja korupcije, 
 • javno i transparentno, unutar zakonskih okvira, financiranje političkih stranaka.

Gospodarstvo 

HSPD zalagat će se za postizanje gospodarskog identiteta Hrvatske, kao zemlje prirode i ljepote – s razvojem turizma, proizvodnje zdrave hrane, valorizacijom prometnog položaja, razvojem industrije visokog tehnološkog dometa te svih usluga, od trgovine do intelektualnih usluga i vrednovanje kulturnih i drugih potencijala.

Posebnu pažnju u svom radu, HSPD posvetit će poticanju razvoja poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva te samozapošljavanju.

HSPD podržava sve akcije koje imaju za cilj:

 • postizanje što većeg stupnja samoopskrbe sa što većim brojem poljoprivrednih proizvoda, 
 • plasman što većeg broja domaćih poljoprivrednih proizvoda na hrvatskom turističkom tržištu, 
 • što veći izvoz kvalitetnih hrvatskih proizvoda /prepoznatljivih brendova/ na europsko i svjetsko tržište, 
 • što veću sigurnost i izvjesnost otkupa /burza roba, veletržnice i si./, 
 • racionalnu organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Kao preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva HSPD smatra da se primarno mora poljoprivredno zemljište u vlasništvu države u svrhovitim površinama, kroz prodaju, zakup ili koncesiju – transparentno dati u posjed obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Nadalje, bitno je pokrenuti proces nužnog okrupnjavanja postojećih poljoprivrednih površina u vlasništvu hrvatskog seljaka te inzistirati na zadrugarstvu kao obliku poticajnog udruživanja poljoprivrednih i srodnih proizvođača radi lakšeg plasiranja roba na domaćem i stranom tržištu.

HSPD poticat će razvoj privatnog poduzetništva sa orijentacijom na mala i srednja poduzeća kao najučinkovitijim gospodarskim institucionalnim oblicima jer se ista lako i brzo mogu prilagođavati zahtjevima tržišta.

HSPD će poticat policentrični razvitak hrvatskog gospodarstva koji se temelji na aktivnoj regionalnoj politici, u kojoj pojedine hrvatske regije samostalno razvijaju međusobnu suradnju s regijama drugih država i inozemnim gospodarskim asocijacijama.

Kao preduvjet brzog i kvalitetnog uključivanja hrvatskog gospodarstva u europske i svjetske gospodarske tokove, HSPD vidi u razvoju sofisticiranih informacijskih sustava i tehnologija, vjerujući da osnovu uspješnog društva čine znanje i stvaranje kapitala na bazi tog znanja.

Globalizaciju i europske integracije, HSPD vidi isključivo kao priliku hrvatskom gospodarstvu da otkloni ograničenja domaćeg tržišta i podigne gospodarske učinke radi potpunog ostvarenja pune zaposlenosti.

Cilj gospodarske politike HSPD su rast i razvoj gospodarstva te zapošljavanje radi rasta standarda i podizanje kvalitete života svih građana te ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske.

U okviru gospodarske politike, HSPD posebnu važnost pridaje ekološkom razvoju. Instrumente za ostvarivanje ciljeva ekološkog razvoja HSPD temelji na dostignućima i mjerilima vrijednosti prihvaćenim u najrazvijenijim zemljama, a osobito na:

 • strategiji održivog razvoja,
 • očuvanju vrijednosti prirodnih izvora te biološke i krajobrazne raznolikosti,
 • brizi za buduće generacije,
 • izgradnji ekološke svijesti i ekološke etike.

HSPD prihvaća preporuke Konferencije ministara „Okoliš za Europu” izražene u Programu djelovanja u zaštiti okoliša za Srednju i Istočnu Europu /Luzern, 1993./, prema kojem prioritetne institucionalne promjene u području zaštite okoliša trebaju obuhvatiti:

 • prebacivanje odgovornosti za upravljanje okolišem sa središnje na lokalnu upravu te
 • poboljšanje koordinacije među ministarstvima u svezi pitanja zaštite okoliša. 

Europska orijentacija 

HSPD vidi Hrvatsku kao zemlju slobodnog svijeta i članicu novog europskog poretka.

To određuje i prioritete u vanjskoj politici HSPD koja se zalaže za:

 • vođenje vjerodostojne vanjske politike i puno poštivanje svih međunarodnih preuzetih obveza,
 • suradnju i stalno unapređenje dobrih odnosa sa susjednim zemljama